Get Adobe Flash player

ผู้ดูแลระบบ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามมาตรการประหยัด ของ สพป.อย.เขต 1

รองผู้อำนวยการ สพป.อย.1


นายอารักษ์ พัฒนถาวร

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แนะนำบุคลากร


นางสุรีรัตน์ เสถียรภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน

ผู้เยี่ยมชม

สถิติ 1 ชั่วโมงนี้:2 คน
สถิติวันนี้: 6 คน
สถิติสัปดาห์นี้:71013 คน
สถิติเดือนนี้8820 คน
สถิติปีนี้:54448 คน
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้:
2 คน

ปฏิทิน

Calendar